Životopis, ako na to?

Životopis, ako na to?

16.05.2021
6 min.

Životopis, resumé, curriculum vitae alebo v skratke „cévečko“. Pred začiatkom každej spolupráce je to zvyčajná požiadavka na IT freelancera.

Vedieť správne napísať životopis je dôležitým skillom, ktorý ti pomôže dostať sa na projekt. Je to spôsob, ako vieš najjednoduchšie odprezentovať seba a svoje skúsenosti. Na základe životopisu a osobných referencií sa klient rozhodne, či ťa pozve na osobný pohovor.

Pozrime sa detailnejšie na to, ako má životopis IT freelancera vyzerať, a ktoré parametre by mal obsahovať. Čítanie týchto riadkov je podobné s návodom na postavenie lega, manuálom z IKEA, receptom na varenie a podobne. Kým sa nám to dostane „do krvi“, pomáhame si postupom. Dôležité je prečítať si ho aspoň raz.

Na druhej strane, ak si zanietený „manualista“ je to pre teba určite dobrá správa. K týmto riadkom sa môžeš vrátiť vždy, keď budeš potrebovať.

Tak poďme na to!

Formát, štruktúra životopisu

Začnime formátom životopisu.

Tu je dôležité uvedomiť si, komu je životopis určený a kto ho bude čítať. Ako prví si prečítajú tvoje CV ľudia, ktorí majú zodpovednosť za predvýber kandidátov. V našom prípade ide o Sourcing špecialistov, ktorí denne vidia desiatky rôznych profilov. Vo všetkých hľadajú kľúčové slová (znalosti a skúsenosti), ktoré sú požadované pri konkrétnych projektoch.

Preto je vhodnejšia štruktúrovaná forma životopisu oproti klasickej esejovej. Štruktúrovaný životopis je chronologicky usporiadaný (ideálne od posledných skúseností po prvé), prehľadný, ľahko čitateľný a zrozumiteľný.

Osobné údaje

Štruktúrovaný životopis má isté pravidlá. Ako prvú vypĺňaš hlavičku so základnými údajmi. Patria sem osobné a kontaktné údaje ako napríklad:

 • meno,
 • priezvisko,
 • titul,
 • bydlisko (mesto, štát)
 • telefónne číslo (prípadne SKYPE ID),
 • e-mailová adresa,
 • webová stránka / LinkedIn profil.

Nezabudni na vhodnú fotografiu. Čo to znamená? Vyhni sa vystrihnutým momentkám z rodinných osláv, z dovoleniek alebo fotke so slnečnými okuliarmi, či fotke s rušivým pozadím. Fotografia ťa reprezentuje.

Pracovné skúsenosti | Popis projektov

Najdôležitejším bodom v životopise je dostatočné zdôraznenie tvojich znalostí a projektových (pracovných) skúseností.

Pri ich popise použi terminológiu odvetvia, v ktorom si pôsobil (napríklad v bankovníctve je iná terminológia ako v telekomunikáciách). Ak prechádzaš z jedného odvetvia do druhého, investuj svoj čas na upravenie pojmov tak, aby zodpovedali zaužívaným zvyklostiam konkrétneho odvetvia.

V tomto bode sa neboj rozpísať. Dôkladne pomenuj a popíš, v čom si bol prínosom pre spoločnosť, pre ktorú si pracoval (dodával projekt).

Pri každej pracovnej skúsenosti/projekte je dôležité uviesť:

 • názov spoločnosti,
 • miesto výkonu práce / alokácie a názov pozície, na akej si v spoločnosti pôsobil
 • obdobie, počas ktorého si pôsobil u konkrétneho klienta (zamestnávateľa).

Pozrime sa na niektoré konkrétne projekty a na to, aké informácie by o nich v životopise nemali chýbať:

PROGRAMÁTOR

 • miera podieľania sa na dodávke celého projektu alebo na konkrétnom module,
 • veľkosť projektu,
 • zloženie tímu, vstupy, analýzy,
 • metóda riadenia projektu (Waterfall, Scrum, Kanban),
 • iOS/Android – linky na googleplay a applestore,
 • UI/UX – ukážky návrhov FE
 • WEB alebo JS programátor – URL linky realizovaných projektov
VZOR
NÁZOV PROJEKTU (OBDOBIE)TITANS – HERCULES portal (2007 – 2010)
ROLAJavascript programátor, FE architekt
POPIS PROJEKTUCieľom projektu bolo vytvorenie CRM webového portálu pre oblasť telekomunikácií.
POPIS ČINNOSTÍTechnický návrh architektúry portálu
Vývoj FE webového portálu
Optimalizácia výkonnosti
Testovanie a nasadzovanie nových funkcionalít
Vykonávanie kontroly kvality kódu
Spolupráca v rámci 15-členného tímu.
TECHNOLÓGIEHTML5, CSS3, JavaScript – ES6, Angular 5, TypeScript, Bootstrap 4, XML, Git, Scrum, MySQL, PostgreSQL, SASS, Gulp, Grunt, Webpack

ADMINISTRÁTOR

 • režim pohotovosti – 24×7, 8×5, trojzmenná prevádzka,
 • práca so sieťami, servermi, aplikáciami.
VZOR
NÁZOV PROJEKTU (OBDOBIE)TITANS – ZEUS server (2007 – 2010)
ROLASystémový administrátor, Network administrátor
POPIS PROJEKTUÚprava pôvodnej infraštruktúry a migrácia na nový LINUX server.
POPIS ČINNOSTÍNávrh a inštalácia nového servera
Konfigurácia a optimalizácia siete
Inštalácia softvéru na monitoring prevádzky
Zabezpečenie (24×7) prevádzky transakčných služieb pre klienta
Analýza prevádzkových rizík
Pravidelná kontrola systému
Spolupráca v rámci 4-členného tímu
TECHNOLÓGIETCP/IP, UDP, Windows, Linux, – Powershell, Java

ANALYTIK

 • forma tvorby dokumentácie na danom projekte (MS Word, UML modely, EA, kombinácia),
 • rozsah dokumentácie,
 • počet analytikov na danom projekte,
 • biznis analýza/IT analýza,
 • komunikácia priamo s klientom alebo s vývojármi.
VZOR
NÁZOV PROJEKTU (OBDOBIE)TITANS – DIONE Apps (2007 – 2010)
ROLAICT analytik, tester
POPIS PROJEKTUCieľom projektu bola automatizácia systému plánovania ľudských zdrojov, vozidiel a nehnuteľností.
POPIS ČINNOSTÍMapovanie pôvodného stavu (procesy a činnosti)
Opis objektov reálneho sveta (DOM)
Identifikácia stavov objektov
Optimalizácia procesov (základné pravidlá LEAN)
Definovanie use casov
Návrh a špecifikácia obrazoviek
Tvorba LDM z DOM, stavové diagramy, sekvenčné diagramy
Tvorba testovacích scenárov na základe use casov
Testovanie základných funkcií, prezentácia riešenia, školenie používateľov
Tvorba analytickej dokumentácie, komunikácia s vývojármi a klientom počas vývoja systému.
Spolupráca v rámci 15-členného tímu.
TECHNOLÓGIEUML 2.0, Enterprise Architect, BPMN, SQL, EPC, XML, XSD, XSLT

PROJEKTOVÝ MANAŽÉR

 • riadenie jedného alebo viacerých tímov / projektov,
 • metodológia riadenia (Waterfall-Prince2, Waterfall – bez metodológie, Agile-Scrum, Agile-Kanban a pod.),
 • rozpočet projektu, ktorý si riadil, pokiaľ to nezakazuje NDA (Non-Disclosure Agreement).
VZOR
NÁZOV PROJEKTU (OBDOBIE)TITANS – PROMETEUS Apps (2007 – 2010)
ROLAProjektový manažér
POPIS PROJEKTUCieľom projektu bolo vytvoriť web a mobilnú aplikáciu na objednávanie súkromných lietadiel.
POPIS ČINNOSTÍDefinovanie rozsahu projektu
Stanovenie rozpočtu projektu a plánovanie zdrojov
Vypracovanie projektového plánu realizácie
Riadenie projektu počas celého životného cyklu
Identifikovanie rizík
Komunikácia s členmi predstavenstva a externými dodávateľmi
Metodológia riadenia Scrum, riadenie medzinárodného 70-členného tímu, rozpočet projektu: 100M eur.
TECHNOLÓGIEScrum, MS Project, Visio, Java, JavaScript, Tomcat, Oracle, Jira

Know-how

V tomto bode vymenuj technológie, ktoré si využíval na predošlých projetkoch (v predchádzajúcom zamestnaní). Spomeň všetky operačné systémy, databázy, programovacie jazyky, webové technológie, framework-y a repository systémy, s ktorými si pracoval a ktoré ovládaš.

Vzdelanie

Nasledujú informácie o tvojom vzdelaní. Zoznam škôl sa píše od najvyššieho po najnižšie. Základnú školu spomínať nemusíš. Uvádza sa názov školy, odbor a obdobie návštevy školy.

Certifikáty | Kurzy

Určite odporúčame vymenovať v životopise všetky kurzy, ktoré si absolvoval. Ideálne je napísať názov kurzu, kde a v akom období bol kurz realizovaný a kto ho realizoval. V prípade, že bol kurz ukončený certifikátom, uveď aj jeho názov.

Jazykové znalosti | Záujmy | Referencie

Po rozpísaní jednotlivých pracovných skúseností nasledujú jazykové znalosti a ich úroveň. Najjednoduchšie je úroveň ovládania jazyka uvádzať pomocou spoločného európskeho referenčného rámca pre jazykové znalosti (A1 / A2 / B1 / B2 / C1 / C2).

Čo sa týka záujmov, myslia sa tým aj dobrovoľnícke práce a spoločenská zainteresovanosť. Spomeň aj všetky aktivity, ktoré ťa bavia a vystihujú tvoju osobnosť. V referenciách uveď kontaktné údaje svojich predchádzajúcich klientov (zamestnávateľov).

Čomu sa vyhnúť pri písaní životopisu

Daj si pozor na hluché miesta. Čo tým myslíme? Ide o dlhšie časové obdobia medzi jednotlivými projektmi (zamestnaniami). Ak máš časové prestoje, zdôvodni ich, napr. 08/2018 – 11/2019 | cesta okolo sveta, materská/rodičovská dovolenka.

Uisti sa, že je tvoj životopis gramaticky bezchybný. Hrúbky či preklepy dokážu pokaziť celkový dojem a plusové body ti určite nepridajú.

V životopise uvádzaj len pravdivé údaje. Ako sa hovorí, lož má krátke nohy a v tomto prípade to platí na 150%.

Ako má životopis vyzerať?

Vo virtuálnom svete nájdeš rôzne CV formáty a vzory. Výber štýlu je na tebe. Použiť môžeš aj jednu z našich šablón v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Pri vytváraní životopisu dbaj na to, aby bol konečný výsledok vizuálne čistý, prehľadný a ľahko čitateľný. Ak sa chceš kreatívne vybiť, mysli na to, že menej je niekedy viac.

Dostatočný priestor venuj hlavne obsahovej stránke životopisu. Ak reaguješ na projekt pre zahraničného klienta alebo je jednou z požiadaviek klienta aktívna znalosť cudzieho jazyka, je vhodné napísať CV v danom jazyku.

Napísať kvalitný životopis vyžaduje čas. Táto investícia sa ti ale niekoľkonásobne vráti. Preto poď investovať čas do prípravy svojho životopisu. Je to jeden z dôležitých krokov na ceste k dobrému #IT projektu.

STIAHNI SI VZOR CV V SLOVENSKOM JAZYKU ALEBO V ANGLICKOM JAZYKU.

32 802

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

681

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

453 755

Úspešne dodaných
man-days